لیست پایان نامه های حمایت شده

ردیف

عنوان

مولف

1

علل عقب نشینی اسرائیل از غزه

طاهره بوبکی

2

نگاهی بر نقش امام صادق(صلی الله علیه) در دانشگاه جعفری

سیده آسیه آل رضا

3

نگاهی به مسائل حضانت از منظر فقه و قانون

سمیه صادقی

4

ردپای استعمار در ایران(جنبش تنباکو)

راحله ماسنانی

5

بررسی توسعه فرهنگی زنان در ایران

زهرا طهرانیان

6

گستره اطاعت از والدین

مائده رضایی

7

بلوغ شرعی

عذرا مرادی